Skip to main content

MSDS

Персонализирана храна за растения

MSDS Информационни листи за безопасност на материалите

Информационните листи за безопасност на материалите (известни също и със съкращението MSDS) са структурирани документи, съдържащи информация за рисковете, породени от отделни опасни вещества или препарати и предоставяне на препоръки за безопасното боравене с тях. По-долу е даден списък на информационните листи за безопасност на материалите, които са налични за нашите продукти.